HAPPINESS

In Quantum Leaps

De-Stressing WITHOUT DRUGS!

Ang Happiness in Quantum Leaps maoy usa nga giya aron makab- ot ang gugma, kalipay ug kalinaw pinaagi sa positibo nga pagpahiangay sa atong lawas, hunahuna ug kusog/espirito engun nga usa:

 1. Hunahuna: Pagkab- ot sa kalinaw sa hunahuna pinaagi sa pagkat-on ug pagkontrol niini.
  • Pagkat-on unsaon sa kalit nga pagkunhod o pagtangtang sa tension gikan sa imong hunahuna pinaagi sa natural nga pamaagi ,ug wala gamiti ug klase-klaseng mga tambal.
  • Pagkat -on ug pagsabot pinaagi sa nagkalain-laing mga pagtulon-an, mga relihiyon ug siyensiya para makabaton ka ug kalinaw sa hunahuna niini nga mga domain.
  • Pagkat- on unsaon pagsulbad sa emung miagi ug presente nga mga kasakit sa samang higayon.
  • Pagkuha sa imong mga kabalaka mahitungod sa mga umalabot nga panahon para makabaton ug kalinaw sa hunahuna.
  • Pagkat -on ug unsaon sa pagsabot nga anaa sa karon nga panahon
  • Pagkat-on unsaon pagkontrol ug pagkunhod sa imong gihuna-huna para maundang ang dili maayong mga ideya nga misantop sa imohang hunahuna.
  • Pagkat -on asa makita ang hingpit nga gugma, kalinaw ug kalipay haluyo sa kalibutan nga puno sa kagubot
 2. Kusog/Espirito: Pagpakigdugtong sa Diyos sa iyang tinubdan nga espirituhanong kusog ug pagbaton sa paggamit niini.
  • Pagkat- on ug diin gikan ang tinubdan sa imong kusog
  • Pagkat -on sa mga batangas nga ikaw gimugna sulod sa lebel sa enerhiya
  • Pagkat- on sa mas epektibo nga paggamit sa enerhiya nga naa sa sulod nimo  aron makab-ot ang imong mga tumongsa paspas nga pamaagi.
  • Pagkat -on ug unsa ang Dios
  • Pagkat -on kung nganong importante nga aduna tay relasyon ngadto sa Ginoo.
  • Pagkat -on sa imong relasyon sa Ginoo.
 3. Kalawasan: Pisikal nga pag-ayo nga may kalabutan sa tensiyon sa pangisip
  • Pagkat -on unsaon sa pagtaas sa imong kalampusang bili sa paghimo’g gugma, kalinaw ug kalipay sa imong kinabuhi.
  • Pagkat- on sa paspas nga pag-ayo   sa pisikal nga mga balatian tungod sa tensiyon sa pangisip

Pagkat-on sa mga pamaagi sa paglambo sa imong relasyon.

Excerpts:

Pasiuna:

Sa artikulo nga “Chronic Stress” sa American Psychological Association (APA) gilungtad nga ang chronic mental Stress hinungdan sa pagkaguba sa imong lawas nga mas lisod nga pag-ayo gikan sa mga nagkalain-laing sakit pinaagi sa mga negatibong paghunahuna. Gibana- bana kini nga ang pangutok nga tensiyon mikabat ug $193.2 billion nga nawala nga kita sa US kada tuig sumala sa National Alliance on Mental Illness (NAMI) sa artikulo nga “Consequences of Lack of Treatment”. Unsaon nga ang mental stress mas delikado kon kini dili matambalan, dili lang ang risgo sa chronic medical nga kahimtang ang mutaas apan usab ang pagpakamatay ilabina sa mga kabataan. Naghisgot ang NAMI nga ang pagpakamatay mao ang ikanapulo nga nanguna nga maoy hinungdan sa kamatayon nga nahitabo sa United States, ang ikatulo nga nanguna nga nag edad napulo hangtod katorse anyos, ang ikaduha nga hinungdan sa pagkamatay sa mga tawo tali sa edad kinse ngadto sa baynte kwatro nga mga beterano ang nagpakamatay kada adlaw. Dugang pa, Ang journal Lancet Psychiatry nagsumada ug 41,148 nga nagpakamatay sa 2007 ug 46,131 nga mga Patay sa 2009 hinungdan sa tensiyon nga pagka walay trabaho. Sa dugang pa, 50% sa tanang nanggiminyo sa United States Ang nagdiborsyo nga nagdugang ug tensiyon sa ginikanan ug anak. Kini nga problema sa pangutok nga tensiyon Kay dili na bag-o. Kini parte nga gitawag sa Bibliya nga “man’s generational curse”. Sumala sa Bibliya kini ana na sa panahon ni Adan ug Eba, hinungdan sa orihinal nga sala sa dihang nakahukom sila nga wala na sila magkinahanglan ug Ginoo sa ilang kinabuhi. Mao ang tinubdan nga ang tawo nagpokus na lamang sa ilang kaugalingon ug sa kalibutanon nga mga butang nga ilang makita ug mahikaman isip ilang bugtong kamatuoran. Sa Genesis 2, Ang Ginoo wala nagtugot kanila sa pagkaon (Dili pagpokus) gikan sa kahoy sa kahibalo (hunahuna) sa maayo ug dautan (materyal nga butang sa kalibutan nga atong kanunay gihukman nga maayo ug dautan) sa Tanaman sa Eden (Ang kalibutanon nga mga butang) o mamatay ka gayud (sa USA ka yutan-on nga kamatayon ug sakit).

 

Book Reviews:

Pacific Book Review
Read Book Review

Mental Health maoy usa ka parte sa kinabuhi sa tawo, nag- antos man sila sa aktwal nga sakit sa pangutok o wala. Ang imong mental nga kaayuhan kinahanglan nga tagaan ug pagtagad sama sa emung pisikal nga panlawas, nga diin wala kini hatagi ug atensiyon sa mga tawo. Apan kon ikaw naghatag ug pagtagad niini ug nagpokus ka sa mga makatabang kanimo nga mga pamaagi sa kaayuhan, kadautan ug mangil ad nga my ga panaho. Niini nga libro, Happiness in Quantum Leaps: De-stressing Without Drugs! Sumala ni Aura D. McClain, among nadiskubrehan ug nabal-an ang  mga pamaagi sa pag-ayo sa kaugalingon nga panghunahuna pinaagi sa pagpamalandong, pagpraktis pagkontrol sa emosyon ug unsaon pag ayo pinaagi sa relihiyon ug sa Ginoo. Ang awtor niini nga libro nakahimo sa paghashas kon unsa ang hinungdan sa reaksyon sa mga tawo mahitungod sa mga tensiyonado nga mga sitwasyon ug pagkaluya sa hunahuna nga kahimtang ug unsaon nila pagpanguta ug mga bag o nga pamaagi alang sa spiritual na ga kaayuhan. Mated pa ni Aura D. McClain nga  namalandong sa iyang kaugalingon sa panahon nga siya nakasinati niini ug siya nakapamalandong nga siya nagkinahanglan ug pagbag-o aron maayo sa pisikal man o sa mental. Alang sa mga tawo nga nagatuo nga Ang mental health maoy usa sa pinakaimportante nga aspeto sa kinabuhi sa tawo, Kini nga libro maoy haom para kaninyo. Ang panglangtaw sa awtor pinaagi niini nga libro nakaikag kanato nga adunay mga makat-onan aron kita manlimbasog bisan pa sa gamay o dako nga problema kay dinhi nahasulat ang mga proseso unsaon kita nga maayo ilabina  kon ikaw relihiyoso nga pagkatawo. Usa nga labing maayo nga parte niining libroha kon giunsa paghikap sa awtor Ang tagsa-tagsang mga problema: mao ang relasyon, isyu, mga kapakyasan batok sa kalampusan ug unsaon nga kita makaangkon ug hingpit nga kalipay. Kini talagsaon nga gipatuman niini nga libro ug ako kining girekomendar sa tanang mga tawo kay tungod importante kaayo Ang mental health sa tanan nga mga indibidwal.

 

The US Review of Books
book review by Barbara Bamberger Scott

“Ang pagbaton ug responsibilidad alang sa kaugalingon nga panghuna huna ug spiritual nga kalamboan maoy una nga lakang para mahimong magmalampuson sa kinabuhi aron makab-ot hingpit nga gugma, kalinaw ug kalipay”.

Si awtor McClain naghimo ug mga pamaagi alang sa positibo nga pagkinabuhi nga nasentro diha sa pulong sa Ginoo ingon nga maoy tinubdan sa atong kusog. Si McClain nahinumdom usab sa iyang mga kaagi mahitungod sa pagkawad-an ug paglaom ug usab pagkapositibo sa pila ka hugna sa iyang kinabuhi. Pinaagi sa makugihon nga pagtuon sa positibo nga panghuna huna, adunay dako nga kabag-ohan nga miresulta diha kaniya. Busa iyang gi awhag ang tanan nga isulti ang mga kabalaka, panuhid ug susiha ang kamatuoran kay kita dugtong ngadto sa atong Ginoo. Ang atong mga buluhaton konektado sa atong hunahuna ug lawas pinaagi sa atong kahibalo gitinguha natong buhaton matag adlaw sama sa pagehersisyo, pagsuwat ug uban pa.

Si McClain nagtrabaho isip usa ka aerospace engineer sulod sa baynte singko ka tuig ug karon usa na siya ka ordenado nga Kristiano sa pag alagad ug magtatambag sa mga kabataan-onan. Uban sa kinutlo nga mga pulong sa Bibliya, lakip na sa mga tinuod nga panghitabo, iyang nahibaloan ang kalainan sa relihiyosong pagtulon-an ug espirituhanong pagsabot. Iya gitudlo ang iyang nahibaloan mahitungod sa siyensiya – Ang kasaysayan, importansiya, ug limitasyon niini- sa pagpasabot sa mga siyentista nga Wala pa mahibalo sa kamatuoran apan Kini nga pagtulon-an nagkinahanglan pa ug dugang nga pagtuon. Pila lamang ang nagpili sa illustrasyon nga iyang gisaysay mahitungod sa pagwala sa tamang kasubo nga gituohan ni McClain. Siya naghatag ug tulo ka inisyal nga mga pangutana aron masayran ug aduna bay nasabtan sa iyahang pagtulon-an. Siya naglaom nga Ang iyang sinulat mabasahan ug iyang mahatag ang iyang kaalam sa mga tawo nga nangita ug kasulbaran sa daghang mga hagit sa kinabuhi.

 

Online Book Club
Post by Standor5865 » 20 Jul 2020, 17:55

Tulo ngadto sa upat Ang mipakigbahin niini nga libro, Happiness in Quantum Leaps: De-Stressing Without Driyangnga sinulat ni Aura McClain isip usa ka giya sa pagtabang sa kaugalingon nga nagpokus sa pagkab-ot sa kalinaw ug kalipay. Daghan nga tawo ang nag-antos sa mga nagkalain-laing mga sakit lakip na ang kanser ug kalit nga pagtaas sa dugo. Ang diborsyo usab nagpadayon ang pagtaas ug usab ang antidepressant nga muabot sa 65% sulod sa Kinsey ka tuig didto sa US. Dugang pa niini, tulo ka parte ang nagpokus sa papel sa hunahuna, lawas ug espirito nga dakog ambag sa kaayuhan sa mga hagit. Si Aura nag-engun nga makabaton kita’g kaayuhan ug kalipay bisan pa kon walay mga tambal mediko. Damo nga mga konsepto nga midasig sa iyang interes tungod kay ang awtor nag-usisa man sa pagkapareha s relihiyon ug siyensiya. Kini nga libro nagpasiugda ug Kristiyanismo apan ang mga leksyon magamit bisan pa sa mga lahi ug pagtuo. Gihisgutan usab niini nga libro mahitungod sa pagkonserba sa enerhiya nga adunay kalabutan sa espiritwal nga nagpamatuod sa pagkatinuod sa Ginoo ug unsa kita diha kaniya. Ang konsepto sa atong hunahuna dunay koneksyon nga gibalik balik pagsaysay sa libro, nga maoy nakapa interes kaniya. Ang awtor naghulagway sa tin aw nga pamaagi unsaon nato pagkontrol sa hunahuna pinaagi sa positibo nga paghuna huna, pagpasaylo ug paghigugma. Dugang pa, ang awtor naggamit ug mga personal nga kaagi nga atong nasabtan nga siya usab biktima ug pag abusar sa pisikal gikan sa iyang amahan, kanser sa utok ug walay maayo nga kaminyoon. Kini nga mga hagit ug uban nahimong mas sayon nato mapamalandong sa atong kaugalingon. Kini nga libro mibutyag sa tanan.

Daghan nga butang musantop sa atong huna- huna apan ang  pagpamalandong, panghimatuod, ug pagsulay ug journal para sa mga tumong ang pamaagi aron masabtan nato kon anaa ba kita sa sakto nga dalan. Ang awtor nagpahinumdom usab nga ang pagpalit ug tambal/droga nga maoy tambal nga girekomendar s gobyerno, dili maayo alang kanato, aduna kini mga epekto sa lawas. Sa kinatibuk-an, ang Happiness in Quantum Leaps usa ka maanindot nga libro kay aduna kini’y mga mensahe nga atong maaplikar sa atong kaugalingon ug dinhi atong masayran unsaon nato pagtimbang-timbang sa atong kaugalingon alang sa kaayuhan ug kalamboan, gikonsidar kini nga libro sa mga tawong andam nga mamaayo ug magmalipayon nga indibidwal.

July 20, 2020, 6:59 pm – sinulat pa sa reviewer:

Kini nga libro adunay maayo nga epekto sa mga mubasa kay dinhi nahisgutan ang  koneksyon taliwala sa nagkalain-laing relihiyon bisan pa ang siyensiya. Ang Philippians 4:8 gilakip aronsa pagpalig-on sa positibo nga paghunahuna. Ang pag- ila sa walay kinutuban nga gugma sa Ginoo alang kanato , ang 100% nga pagtuo diha kaniya nga atong mapamalandongan. Ang kompanya nga imong gikuptan ug ang imong mga modelo, unsa nga pamaagi sila makaapekto kanimo? Kini nga libro makapalig-on kanimo sa kamatuoran kay kini gimugna ug gigamitan ug mga personal nga kaagi aron masabtan ang tinuod nga tumong ug mensahe niini.

 

Pin It on Pinterest

Skip to content